21.09.2012 г.

ДВ, брой 72

Променени актове

 • Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
 • Наредба за категоризиране на плажовете
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
 • Устройствен правилник на агенция "митници"

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и департамента по външна търговия и ...
 • Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за ...
 • Постановление № 215 от 14 септември 2012 г. за създаване на национален съвет по превенция на престъпността
 • Постановление № 216 от 14 септември 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 217 от 14 септември 2012 г. за приемане на устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • Постановление № 218 от 14 септември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенция "митници", приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 219 от 14 септември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
 • Постановление № 220 от 14 септември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (дв, бр. 32 от 2011 г.)
 • Решение за приемане на годишните доклади на комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.
 • Решение за приемане на годишния доклад за дейността на държавна агенция "национална сигурност" за 2011 г. (поверителен)
 • Решение за приемане на годишния доклад на държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в република България през 2011 г. (поверителен)
 • Решение по отчета за дейността на българската телеграфна агенция за 2011 г.
 • Указ № 318 от 10.09.2012 г. за назначаване на максим георгиев гайтанджиев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република парагвай
 • Указ № 319 от 10.09.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство лиляк, община търговище, област търговище
 • Указ № 320 от 10.09.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство радовене, община роман, област враца
 • Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие