25.09.2012 г.

ДВ, брой 73

Променени актове

 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (дв, бр. 73 от 2010 г.)
 • Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
 • Наредба № Із-1809 от 3 септември 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
 • Постановление № 221 от 14 септември 2012 г. за приемане на наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
 • Решение № 10 от 13 септември 2012 г. по конституционно дело № 15 от 2011 г.
 • Решение № 747 от 11 септември 2012 г. за определяне на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства, ...
 • Решение № 770 от 14 септември 2012 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с решение № 545 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 60 от 2004 г.)
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Указ № 321 от 20.09.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Указ № 322 от 20.09.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера