14.09.2012 г.

ДВ, брой 70

Променени актове

  • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Нови актове

  • Наредба № н-11 от 31 август 2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "военна полиция"
  • Наредба № н-3 от 4 септември 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги
  • Наредба за изменение на наредба № рд-16-267 от 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (дв, бр. 37 от 2008 г.)
  • Указ № 313 от 29.08.2012 г. за награждаване на г-н михеил уклеба - извънреден и пълномощен посланик на Грузия в република България, с орден "стара планина" първа степен
  • Указ № 314 от 29.08.2012 г. за награждаване на г-н макото ито - извънреден и пълномощен посланик на Япония в република България, с орден "стара планина" първа степен
  • Указ № 315 от 29.08.2012 г. за награждаване на проф. дхн фрерих йоханес кайл от техническия университет в Хамбург, германия, с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
  • Указ № 316 от 29.08.2012 г. за награждаване на проф. дтн лотар вилхелм мьорл от университета "ото фон герике" в Магдебург, Германия, с орден "св. св. кирил и методий" втора степен