18.09.2012 г.

ДВ, брой 71

Променени актове

 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на отбраната
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС ...
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за организацията на дейността на конституционния съд
 • Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2003 г.)

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на ...
 • Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
 • Постановление № 209 от 11 септември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на министерството на правосъдието за 2012 г.
 • Постановление № 210 от 11 септември 2012 г. за предоставяне на финансови средства на училища във връзка с високите постижения на техни ученици на международни състезания и олимпиади
 • Постановление № 211 от 11 септември 2012 г. за приемане на наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
 • Постановление № 212 от 13 септември 2012 г. за осигуряване на средства чрез бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на окончателни плащания по "проект за разширение на метрото ...
 • Постановление № 213 от 13 септември 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, приет с постановление № 70 на МС...
 • Постановление № 214 от 13 септември 2012 г. за приемане на правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на конституционния съд (дв, бр. 106 от 1991 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз
 • Решение № 734 от 11 септември 2012 г. за административно-териториална промяна в община асеновград, област пловдив - присъединяване на едно населено място към друго населено място
 • Решение № 739 от 11 септември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище ...
 • Решение № 748 от 11 септември 2012 г. за предоставяне на концесия на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства ...
 • Решение № 753 от 13 септември 2012 г. за признаване на сдружение "национална организация малки български хора" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение за одобрение на правилника за организацията и дейността на омбудсмана