14.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за устройство на територията
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № 9 от 29 юли 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата
 • Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
 • Постановление № 188 от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, приет с постановление № 46 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Постановление № 99 от 28 май 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура"

Нови актове

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за допълнение на закона за държавната собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за търговския регистър (дв, бр. 34 от 2006 г.)
 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
 • Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (дв, бр. 65 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (дв, бр. 104 от 2011 г.)
 • Постановление № 311 от 7 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на правосъдието
 • Постановление № 312 от 12 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и предоставяне на допълнителна субсидия за 2012 г.
 • Постановление № 313 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за ...
 • Постановление № 314 от 12 декември 2012 г. за изменение на постановление № 99 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. ...
 • Постановление № 315 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 6 на министерския съвет от 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на ...
 • Постановление № 316 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от държавен фонд "земеделие" по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2012 г.
 • Постановление № 317 от 12 декември 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 318 от 12 декември 2012 г. за отменяне на правилника за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с постановление № 169 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 78 от 1999 г.)
 • Постановление № 319 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 320 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на министерството на здравеопазването за 2012 г.
 • Постановление № 321 от 12 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
 • Постановление № 322 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г.
 • Постановление № 323 от 13 декември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с постановление № 236 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 63 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура" (дв, бр. 39 от 2009 г.)
 • Решение № 2093-еп от 10 декември 2012 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на европейския парламент от република България и обявяване на следващия в листата кандидат
 • Решение № 985 от 30 ноември 2012 г. за административно-териториална промяна в община джебел, област кърджали - присъединяване на едно населено място към друго населено място
 • Указ № 411 от 30.11.2012 г. от 30.11.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство глоджево, община ветово, област русе
 • Указ № 412 от 30.11.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство пелишат, община плевен, област плевен
 • Указ № 413 от 04.12.2012 г. за назначаване на меглена иванова плугчиева-александрова – извънреден и пълномощен посланик на република България в конфедерация швейцария, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в ...
 • Указ № 417 от 30.11.2012 г. за обнародване закона за допълнение на закона за държавната собственост
 • Указ № 418 от 30.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за търговския регистър
 • Указ № 419 от 30.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози
 • Указ № 420 от 11.12.2012 г. за обнародване на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Указ № 422 от 12.12.2012 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите