18.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
 • Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
 • Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

Нови актове

 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
 • Изпълнителен протокол между правителството на република България и правителството на руската федерация за прилагане на споразумението между европейската общност и руската федерация за обратно приемане на лица от 25 май 2006 г.
 • Мерки за опазване тайната на кореспонденцията
 • Наредба № 22 от 14 декември 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и в техните териториални поделения
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (дв, бр. 94 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (дв, бр. 19 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Постановление № 324 от 14 декември 2012 г. за изменение на постановление № 256 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването (дв, бр. 88 от 2009 г.)
 • Постановление № 325 от 14 декември 2012 г. за допълнение на правилника за организацията и дейността на съвета за административната реформа, приет с постановление № 283 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 97 от 2009 г.)
 • Решение № 1011 от 12 декември 2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г.
 • Решение № 2154 от 21 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)
 • Решение № 2156 от 21 ноември 2012 г. за изменение на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република косово за взаимна защита и обмен на класифицирана информация (утвърдено с решение № 899 от 1 ноември 2012 г. на министерския съвет. в сила от ...
 • Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
 • Указ № 421 от 11.12.2012 г. за обнародване на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.