4.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • Инструкция № Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
 • Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност (дв, бр. 104 от 1996 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (дв, бр. 97 от 2008 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Із-1143 от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 38 от 2011 г.)
 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България, департамента на националната отбрана на канада, министерството на отбраната на република хърватия, министерството на отбраната на чешката република ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (дв, бр. 46 от 2010 г.)
 • Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
 • Постановление № 301 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 67 от 2002 г.)
 • Постановление № 302 от 26 ноември 2012 г. за приемане на наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
 • Постановление № 303 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с постановление № 300 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 99 от 2010 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на комисията за защита на конкуренцията (дв, бр. 15 от 2009 г.)
 • Спогодба между правителството на република България и кабинета на министрите на украйна за сътрудничество в областта на защитата на авторското право и сродните права (утвърдена с решение № 863 от 19 октомври 2012 г. на МС ...
 • Указ № 400 от 21.12.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев за извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република ел салвадор ...
 • Указ № 401 от 21.11.2012 г. за назначаване на василий христов такев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република полша, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република литва със седалище във варшава
 • Указ № 402 от 21.11.2012 г. за назначаване на полковник калин савов кузманов на длъжността директор на дирекция "стратегическо планиране" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 403 от 21.11.2012 г. за освобождаване на контраадмирал георги ангелов георгиев от длъжността национален военен представител в националното военно представителство в съюзното командване по операциите на нато в монс, белгия и ...
 • Указ № 404 от 21.11.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал марин панайотов начев от длъжността директор на дирекция "операции и подготовка" и назначаването му на длъжността национален военен представител в националното военно представителство в ...
 • Указ № 409 от 27.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност