21.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за висшето образование
 • Закон за горите
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за концесиите
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
 • Закон за народната просвета
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за публично-частното партньорство
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за физическото възпитание и спорта
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
 • Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)

Нови актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 31 от 2007 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари (дв, бр. 85 от 1998 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта (дв, бр. 58 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух (дв, бр. 45 от 1996 г.)
 • Закон за изменение на закона за българската агенция по безопасност на храните (дв, бр. 8 от 2011 г.)
 • Закон за изменение на закона за лова и опазване на дивеча (дв, бр. 78 от 2000 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (дв, бр. 66 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (дв, бр. 31 от 1999 г.)
 • Постановление № 326 от 19 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства за 2012 г.
 • Решение във връзка с коледната ваканция на народното събрание за 2012 г.
 • Решение за избор на генерален директор на българската телеграфна агенция
 • Указ № 423 от 13.12.2012 г. за обнародване закона за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите
 • Указ № 424 от 13.12.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство зарник, община кайнарджа, област силистра
 • Указ № 425 от 17.12.2012 г. за обнародване на закона за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Указ № 426 от 17.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта
 • Указ № 427 от 17.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за българската агенция по безопасност на храните
 • Указ № 430 от 18.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Указ № 431 от 18.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за лова и опазване на дивеча
 • Указ № 432 от 18.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух
 • Указ № 433 от 18.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина