28.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за държавния дълг
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за платежните услуги и платежните системи
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за семейни помощи за деца
 • Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 • Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
 • Национален номерационен план на република България
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 173 от 20 юни 2011 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 25 от 18 февруари 2005 г. за утвърждаване на правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 6 от 18 януари 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на ...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Постановление № 97 от 19 май 1999 г. за утвърждаване на тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрология и технически надзор (загл. изм. – дв, бр. 115 от 2002 г.)
 • Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси (загл. изм. - дв, бр. 115 от 2002 г., загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за електронните съобщения (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за пощенските услуги (загл. доп. - дв, бр. 31 от 2004 г., загл. изм. - дв, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за защита на класифицираната информация (дв, бр. 45 от 2002 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (дв, бр. 25 от 2009 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (дв, бр. 38 от 2012 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа (дв, бр. 114 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца (дв, бр. 32 от 2002 г.)
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за отмяна на закона за преобразуване на строителните войски, войските на министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Закон за ратифициране на конвенцията на съвета на европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (дв, бр. 111 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ...
 • Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
 • Постановление № 327 от 20 декември 2012 г. за допълнение на постановление № 6 на министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на ...
 • Постановление № 328 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по закона за електронните съобщения, приета с постановление № 374 на МС ...
 • Постановление № 329 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за пощенските услуги и по закона за електронния документ и електронния подпис ...
 • Постановление № 330 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, приета с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 ...
 • Постановление № 331 от 20 декември 2012 г. за изменение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 • Постановление № 332 от 20 декември 2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
 • Постановление № 333 от 20 декември 2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "да се развива ли ядрената енергетика в република България чрез изграждане на ...
 • Постановление № 334 от 20 декември 2012 г. за допълнение на постановление № 66 на министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (дв, бр. 29 от 1996 г.)
 • Постановление № 335 от 20 декември 2012 г. за определяне на тарифа, по която се заплащат предаванията по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на ...
 • Постановление № 336 от 20 декември 2012 г. за изменение на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с постановление № 129 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 49 от 2012 г.)
 • Постановление № 337 от 20 декември 2012 г. за приемане на наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
 • Постановление № 338 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и ...
 • Постановление № 339 от 20 декември 2012 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
 • Постановление № 340 от 20 декември 2012 г. за закриване на дома за медико-социални грижи за деца - с. широка лъка
 • Постановление № 341 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 342 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация, приет с постановление № 25 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 19 от 2005 г.)
 • Постановление № 343 от 20 декември 2012 г. за изменение на устройствения правилник на дирекцията за национален строителен контрол, приет с постановление № 5 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 7 от 2010 г.)
 • Постановление № 344 от 20 декември 2012 г. за изменение на постановление № 25 на министерския съвет от 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 13 от 2009 г.)
 • Постановление № 345 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 346 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 347 от 20 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Решение № 1033 от 18 декември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "долна вереница", община монтана ...
 • Решение № 1034 от 18 декември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "свети иван", община димово ...
 • Решение № 1039 от 20 декември 2012 г. за обявяване на 15 август за ден на оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот - ден на спасението
 • Решение № 1056 от 20 декември 2012 г. за административно-териториална промяна в границите на общините чирпан и стара загора, област стара загора
 • Решение № 2186 от 6 декември 2012 г. за изменение на националния номерационен план (дв, бр. 14 от 2009 г.)
 • Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2012 г.
 • Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2012 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
 • Указ № 428 от 17.12.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев за извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република гватемала ...
 • Указ № 429 от 17.12.2012 г. за назначаване на светла цветанова стефанова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в доминиканската република ...
 • Указ № 435 от 20.12.2012 г. за назначаване на константин кирилов казаков за председател на държавна агенция "национална сигурност"
 • Указ № 455 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа
 • Указ № 456 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Указ № 457 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за отмяна на закона за преобразуване на строителните войски, войските на министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
 • Указ № 458 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за автомобилните превози
 • Указ № 459 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията на съвета на европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
 • Указ № 460 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Указ № 461 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за защита на класифицираната информация
 • Указ № 462 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца
 • Указ № 463 от 21.12.2012 г. за назначаване на сотир стефанов цацаров за главен прокурор на република България
 • Указ № 464 от 21.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна...