11.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Наредба № 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2007 г.)
 • Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 • Наредба № н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от валутния закон
 • Наредба № н-33 от 23 ноември 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода ...
 • Тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1996 г., загл. доп. - дв, бр. 2 от 1997 г., загл. изм. - дв, бр. 69 от 2004 г....
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за хазарта

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за отговорността на държавата и общините за вреди (дв, бр. 60 от 1988 г.)
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и комисията по търговия на шанхай, китайска народна република ...
 • Наредба № 3 от 30 ноември 2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
 • Наредба № н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на ...
 • Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (дв, бр. 72 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (дв, бр. 72 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (дв, бр. 72 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (дв, бр. 13 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от валутния закон ...
 • Наредба за изменение на наредба № н-33 от 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища (дв, бр. 96 от 2011 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № Із-1215 от 2006 г. за реда за достъп до информационните фондове на министерството на вътрешните работи (дв, бр. 71 от 2006 г.)
 • Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
 • Постановление № 306 от 30 ноември 2012 г. за изменение на тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, одобрена с постановление № 167 на МС ...
 • Постановление № 307 от 30 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община пловдив във връзка с приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на столичната община
 • Постановление № 308 от 30 ноември 2012 г. за изменение на постановление № 59 на министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за ...
 • Постановление № 309 от 5 декември 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 310 от 5 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджетите на министерския съвет и на община любимец
 • Решение № 2089-нс от 6 декември 2012 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за удължаване срока на действие на временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта аец "белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
 • Указ № 416 от 07.12.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за отговорността на държавата и общините за вреди