11.06.2013 г.

ДВ, бр. 51

Променени актове

 • Инструкция № и-5 от 25 май 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на министерството на отбраната
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
 • Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Инструкция за изменение на инструкция № и-5 от 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на министерството на отбраната (дв, бр. 42 от 2010 г.)
 • Конвенция на съвета на европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 19 декември 2012 г. ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)
 • Постановление № 129 от 6 юни 2013 г. за допълнение на постановление № 258 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и ...
 • Постановление № 130 от 6 юни 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 131 от 6 юни 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с постановление № 351 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 2 от 2013 г.)
 • Решение № 2701-еп от 7 юни 2013 г. относно обявяване за избран на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на европейския парламент
 • Решение № 381 от 10 май 2013 г. за изменение на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)
 • Решение № 383 от 10 май 2013 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (приети с решение № 2152 от 21.11.2012 г. на комисията за регулиране на ...