4.06.2013 г.

ДВ, бр. 49

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България
 • Постановление № 114 от 10 юни 2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
 • Правилник на фонд "научни изследвания"

Нови актове

 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река дунав ...
 • Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
 • Наредба № н-7 от 17 май 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при ...
 • Наредба № рд-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (дв, бр. 101 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (дв, бр. 65 от 2007 г.)
 • Постановление № 125 от 23 май 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на българската академия на науките за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост
 • Постановление № 127 от 27 май 2013 г. за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 51 от 2003 г.)
 • Постановление № 128 от 28 май 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (дв, бр. 21 от 2005 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника на фонд "научни изследвания" (дв, бр. 73 от 2004 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
 • Решение № 2687-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър-председател
 • Решение № 2688-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2689-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2690-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2691-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2692-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2693-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 2694-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Решение № 349 от 28 май 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "нов граничен мост на река дунав при видин - калафат" на територията на община видин, област видин
 • Указ № 105 от 31.05.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран ...