10.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 106

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Наредба № 37 от 31 март 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора
 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20...

Нови актове

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
 • Закон за ратифициране на договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз между кралство белгия, република България, кралство дания, федерална република германия, република естония, ирландия, република гърция, кралство ис...
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение на рамковото споразумение между правителството на република България и федералния съвет на конфедерация швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с х...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (дв, бр. 36 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (дв, бр. 55 от 2004 г.)
 • Постановление № 273 от 5 декември 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община неделино за 2013 г.
 • Постановление № 274 от 5 декември 2013 г. за изменение на постановление № 59 на министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одо...
 • Правилник за администрацията на прокуратурата на република България (папрб)
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 201...
 • Указ № 227 от 19.11.2013 г. за награждаване на михаил николаев вълов с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 234 от 02.12.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал цветан георгиев харизанов от длъжността началник на националния военен университет "васил левски" и от военна служба
 • Указ № 235 от 02.12.2013 г. за назначаване полковник христо атанасов атанасов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност началник на националния военен университет "васил левски"
 • Указ № 236 от 02.12.2013 г. за назначаване на бригаден генерал стефан динчев янев на длъжността началник на националния военен университет "васил левски"
 • Указ № 237 от 03.12. 2013 г. за награждаване на асен георгиев шопов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 239 от 03.12.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение на рамковото споразумение между правителството на република България и федералния съвет на конфедерация швейцария относно изпълнението на българо-швейца...
 • Указ № 240 от 03.12.2013 г. за обнародване на закона ратифициране на договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз между кралство белгия, република България, кралство дания, федерална република германия, република есто...
 • Указ № 241 от 03.12.2013 г. за освобождаване на генерал-майор стоян димитров тонев от длъжността началник на военномедицинската академия и от военна служба
 • Указ № 242 от 03.12.2013 г. за назначаване на полковник крум сотиров кацаров за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност началник на военномедицинската академия
 • Указ № 243 от 05.12.2013 г. за обнародване на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 • Указ № 244 от 05.12.2013 г. за обнародване на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.