20.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 109

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за гарантиране на влоговете в банките
 • Закон за геодезията и картографията
 • Закон за горите
 • Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за животновъдството
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за народната просвета
 • Закон за националната агенция за приходите
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за семейни помощи за деца
 • Закон за съхранение и търговия със зърно
 • Закон за туризма
 • Закон за устройство на територията
 • Кодекс за застраховането
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)

Нови актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за геодезията и картографията (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (дв, бр. 77 от 2011 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване (дв, бр. 55 и 56 от 1970 г.)
 • Закон за изменение на закона за животновъдството (дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Закон за изменение на закона за общинската собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)
 • Закон за изменение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Решение по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то народно събрание мая манолова
 • Указ № 245 от 11.12.2013 г. за назначаване на сергей пенчев мичев за извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия
 • Указ № 251 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодек
 • Указ № 252 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Указ № 253 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за рибарството и аквакултурите
 • Указ № 254 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 • Указ № 255 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване
 • Указ № 256 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за общинската собственост
 • Указ № 257 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за геодезията и картографията
 • Указ № 258 от 17.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за животновъдството