3.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Административно-процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за здравето
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (дв, бр. 82 от 1991 г.)
 • Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
 • Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - дв, бр. 37 от ...
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
 • Устройствен правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г., изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)

Нови актове

 • Закон за допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс (дв, бр. 30 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (дв, бр. 82 от 1991 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (дв, бр. 49 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (дв, бр. 76 от 2004 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 12 от 2004 г.)
 • Решение № 11 от 26 ноември 2013 г. по конституционно дело № 20 от 2013 г.
 • Указ № 231 от 27.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
 • Указ № 232 от 27.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • Указ № 233 от 27.11.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на кодекса на труда