13.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2013 г.)
 • Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № 9 от 19 ноември 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойн...
 • Постановление № 11 от 3 февруари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на образованието и науката (за...
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)

Нови актове

 • Изменение на чл. ххІ от конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 10 март 2010 г. - дв, бр. 23 от 2010 г. в сила за република България от...
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (дв, бр. 57 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на у...
 • Наредба за изменение на наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявя...
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
 • Постановление № 275 от 6 декември 2013 г. за приемане на наредба за разделно събиране на биоотпадъците
 • Постановление № 276 от 6 декември 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет, приет с постановление № 351 на министе...
 • Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. за създаване на център за развитие на човешките ресурси и за приемане на правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси
 • Постановление № 278 от 9 декември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
 • Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси
 • Решение № 768 от 6 декември 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - диабази и гранодиорити, от находище "лещака", разположено в землището на с. ...
 • Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране