17.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България
 • Инструкция № Iз-2295 от 13 ноември 2012 г. за организация на дейността в министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за устройството и дейността на болница "лозенец"

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)
 • Инструкция за изменение на инструкция № Iз-2295 от 2012 г. за организацията на дейността в министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите (дв, бр. 93 от 2012 г.)
 • Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във виена (ратифицирана със закон, приет от 42-то народно събрание на 3 октомври 2013 г. - дв, бр. 91 от 2013 г. в сила за ре...
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на република България и правителството на република косово (одобрен с решение № 580 от 2 октомври 2013 г. на министерския съвет. в с...
 • Постановление № 279 от 12 декември 2013 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 280 от 12 декември 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информац...
 • Постановление № 281 от 12 декември 2013 г. за изменение на наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с постановление № 101 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 48 от 2008 г.)
 • Постановление № 282 от 12 декември 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Постановление № 283 от 12 декември 2013 г. за изменение на постановление № 131 на министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 49 от 2012...
 • Постановление № 284 от 12 декември 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 285 от 13 декември 2013 г. за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала
 • Постановление № 287 от 14 декември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2013 г.
 • Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (дв, бр. 54 от 2011 г.)
 • Решение № 771 от 10 декември 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "хемус" соп - пътен възел "яна" от км 0+000 до км 8+460, подобекти: събиратели - изпарители за дъждовни води и авар...
 • Решение № 775 от 12 декември 2013 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2014 г.
 • Указ № 238 от 03.12.2013 г. за награждаване на проф. д-р франсис джеймс томсън с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 249 от 13.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България
 • Устройствен правилник на национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. софия
 • Устройствен правилник на опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. свищов
 • Устройствен правилник на опитна станция по дъбовите гори, гр. бургас