6.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/Eо - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 65 от 16 май 2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
 • Наредба № н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, неговото отчитане извън нормалната му пр...
 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
 • Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към прод...
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...
 • Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация

Нови актове

 • Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
 • Наредба № 89 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "куриер"
 • Наредба № 90 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-технолог"
 • Наредба № 91 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в текстилно производство"
 • Наредба № 92 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "еколог"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските ра...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 65 от 2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, неговото отчитане извън норм...
 • Наредба за отменяне на наредба № 7 от 2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (дв, бр. 63 от 2004 г.)
 • Постановление № 269 от 29 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, приета с постановление № 270 на министерск...
 • Постановление № 270 от 29 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община девин за 2013 г.
 • Постановление № 271 от 29 ноември 2013 г. за допълнение на наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване...
 • Постановление № 272 от 29 ноември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната ад...
 • Решение № 12 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 9 от 2013 г.
 • Решение № 13 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 14 от 2013 г.
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"