27.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 111

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 27 от 7 февруари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2013 г. (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2013 г., в сила от 29.11.2013 г.)

Нови актове

 • А013 - съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2013 г.
 • Закон за изменение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Закон за изменение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (дв, бр. 64 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
  Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проекти
 • ране на строителни конструкции (дв, бр. 2 от 2012 г.)
 • Постановление № 299 от 20 декември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на националната разузнавателна служба за 2013 г.
 • Постановление № 300 от 21 декември 2013 г. за изменение на постановление № 27 на министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на министерството на регионалното развитие за 2013 г. (дв, бр. 15 от 2013 г.)
 • Постановление № 301 от 21 декември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община септември за 2013 г.
 • Постановление № 302 от 21 декември 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община перник за 2013 г.
 • Решение за избор на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за създаване на временна комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс
 • Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2013 г.
 • Указ № 265 от 21.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за специалните разузнавателни средства
 • Указ № 266 от 21.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение на кодекса за социално осигуряване