25.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на п...
 • Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (дв, бр. 49 от 2003 г.)
 • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие

Нови актове

 • Наредба № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
 • Наредба № H-7 от 20 май 2014 г. за държавната геодезическа мрежа
 • Наредба № H-9 от 20 май 2014 г. за държавната гравиметрична мрежа
 • Наредба № н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на република България
 • Определение от 2 септември 2014 г. по административно дело № 10340 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 97 от 2014 г.)
 • Постановление № 370 от 19 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 • Постановление № 371 от 19 ноември 2014 г. за допълнение на постановление № 234 на министерския съвет от 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие (дв, бр. 61 от 2011 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Протокол относно привилегиите и имунитетите на центъра за правоприлагане в югоизточна европа (ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 10 юли 2012 г. - дв, бр. 56 от 2012 г. в сила от 12 юли 2014 г.)
 • Указ № 273 от 17.11.2014 г. за награждаване на г-н бронислав коморовски - президент на република полша, с орден "стара планина" с лента