13.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...
 • Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
 • Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Нови актове

 • Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден
 • Инструкция № 8121з-794 от 29 октомври 2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (дв, бр. 51 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (дв, бр. 73 от 2011 г.)
 • Определение № 4 от 4 ноември 2014 г. по конституционно дело № 9 от 2014 г.
 • Постановление № 350 от 3 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 20...
 • Постановление № 351 от 3 ноември 2014 г. за изменение на постановление № 3 на министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 • Постановление № 352 от 3 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от с...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (дв, бр. 61 от 2003 г.)
 • Правилник за отменяне на правилника за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи (дв, бр. 40 от 2011 г.)
 • Решение за избиране на министерски съвет на република България
 • Решение за избиране на министър-председател на република България
 • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България
 • Указ № 239 от 30.10.2014 г. за освобождаване на боби николов бобев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република косово
 • Указ № 240 от 30.10.2014 г. за назначаване на недялчо димитров данчев за извънреден и пълномощен посланик на република България в република косово
 • Указ № 244 от 06.11.2014 г. за предлагане на четиридесет и третото народно събрание да избере бойко методиев борисов за министър-председател на република България