4.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Постановление № 256 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвра...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие(ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 25 юли 2014 г. - дв, ...

Нови актове

 • Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
 • Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (дв, бр. 49 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотв...
 • Правилник за дейността на съвета по международно осиновяване
 • Споразумение за изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие (обн., дв, бр. 70 от 2014 г. изменението ...