14.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)
 • Постановление № 216 от 25 юли 2014 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите
 • Списък на продуктите, свързани с отбраната
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-823 от 5 ноември 2014 г. за организация на дейността в министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река дунав (одобрен с решение № 733 от 24 октомври 2014 г. на ми...
 • Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "напоителни системи" - еад, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вр...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (дв, бр. 17 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 49 от 2004 г.)
 • Постановление № 353 от 5 ноември 2014 г. за допълнение на постановление № 70 на министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз (дв, бр. 31 от 2010 г.)
 • Постановление № 354 от 5 ноември 2014 г. за допълнение на постановление № 216 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол ...
 • Постановление № 355 от 5 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г.
 • Постановление № 356 от 5 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "симитли - ра...
 • Постановление № 357 от 5 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалото лице при наводнението...
 • Постановление № 358 от 5 ноември 2014 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Постановление № 359 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 360 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 361 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 362 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински...
 • Постановление № 363 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г.
 • Постановление № 364 от 6 ноември 2014 г. за приемане на методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "напоителни системи" - еад, на което със закон е възложено задълже...
 • Постановление № 365 от 6 ноември 2014 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на образованието и науката, приет с постановление № 11 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 12 от 2010 г.)
 • Постановление № 366 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Постановление № 367 от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвра...
 • Постановление № 368 от 12 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.
 • Решение за попълване ръководството и състава на временната комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на комисията за финансов надзор, ръководещ управление "надзор на инвестиционната дейност"
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител