7.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до V клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18 о...
 • Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
 • Постановление № 230 от 25 юли 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за вписванията, одобрен с постановление № 1486 на министерския съвет от 1951 г. (изв., бр. 101 от 1951 г.)
 • Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г.
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 93 от 24 април 2014 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
 • Правилник за вписванията

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България (дв, бр. 45 от 2005 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № Iз-701 от 2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (дв, бр. 27 от 2011 г.)
 • Постановление № 339 от 27 октомври 2014 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 341 от 30 октомври 2014 г. за извършване на промени на утвърдените със закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
 • Постановление № 342 от 30 октомври 2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
 • Постановление № 343 от 30 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните уч...
 • Постановление № 344 от 30 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с постановле...
 • Постановление № 345 от 30 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за вписванията, одобрен с постановление № 1486 на министерския съвет от 1951 г. (изв., бр. 101 от 1951 г.)
 • Постановление № 346 от 31 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г.
 • Постановление № 347 от 3 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
 • Постановление № 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от...
 • Постановление № 349 от 3 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2014 г.
 • Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната
 • Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи
 • Решение във връзка със законодателни промени в областта на банковото дело
 • Указ № 243 от 05.11.2014 г. за възлагане на бойко методиев борисов да състави правителство