21.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Консулска конвенция между република България и грузия(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 8 април 1998 г. - дв, бр. 44 от 1998 г. в сила от 26 декември 1998 г.)
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Нови актове

 • Закон за ратифициране на конвенцията за основаване на европейски университетски институт, подписана във флоренция на 19 април 1972 г., изменена с конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г.
 • Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (дв, бр. 82 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и пок...
 • Постановление № 369 от 14 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на финансите за 2014 г.
 • Решение № 712 от 6 ноември 2014 г.
 • Решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
 • Решение за попълване състава на временната комисия по бюджет и финанси
 • Решение за прекратяване правомощията на член на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Указ № 274 от 17.11.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията за основаване на европейски университетски институт