6.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

  • Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
  • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони ...
  • Постановление № 446 от 23 декември 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други рес...
  • Постановление № 450 от 29 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2014 г. във връзка с плащане на корекция по вноската на република България в общия бюджет на европейския съюз
  • Постановление № 451 от 30 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на закритото министерство на инвестиционното проектиране за 2014 г.
  • Постановление № 452 от 30 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.
  • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)