30.09.2008 г.

ДВ, бр. 85 от 30.09.2008 г.

  1. Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (ДВ, бр. 22 от 2005 г.)