20.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 82 от 19.09.2008 г.

  1. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, БР. 82 ОТ 1998 Г.)