10.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 79 от 09.09.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.
  2. Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура".