24.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 83 от 23.09.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
  2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 51 от 2007 г.).