17.04.2010 г.

Бр. 29 от 16.04.2010

  1. Измененa e Наредба № 32 за Служебните Архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
  2. Изменен е Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца.
  3. Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.