6.07.2011 г.

Бр. 51 от 5.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
 • Закон за допълнение на Кодекса за застраховането.
 • Постановление за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

Променени актове

 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ
 • Закон за корпоративното подоходно облагане ЗКПО
 • Меморандум за сътрудничество между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния (одобрен с решение № 670 от 15 септември 2010 г. на минист...
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за закрила на детето
 • Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2007 г.)
 • Кодекс за застраховането
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в република България или премина...
 • Наредба № 26 от 28 декември 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи в земеделието
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)
 • Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Нови актове

 • Договор за ползване на европейската система CLEANSEANET за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на република България и европейската агенция за морска безопасност (EMSA) ...
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на европейския с...
 • Наредба за изменение на наредба № 2 от 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. (дв, бр. 14 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи в земеделието (дв, бр. 4 от 2008 г.)
 • Постановление № 179 от 29 юни 2011 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 • Постановление № 180 от 30 юни 2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 • Поправка
 • Указ № 166 от 28.06.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на консулската конвенция между република България и черна гора
 • Указ № 167 от 28.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане
 • Указ № 168 от 30.06.2011 г. за обнародване на закона за допълнение на кодекса за застраховането
 • Закон за допълнение на кодекса за застраховането (дв, бр. 103 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане (дв, бр. 56 от 1998 г.)
 • Закон за ратифициране на консулската конвенция между република България и Черна гора