29.07.2011 г.

Бр. 58 от 29.07.2011

Най-важното

 • Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Променени актове

 • Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Постановление № 205 от 14 август 2009 г. за определяне на органите за управление, сертифициране и одит на средствата по европейския фонд за връщане и фонда за външните граници и за утвърждаване на многогодишна програма по европейския фонд за връщане за...
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към прод...
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата
 • Постановление № 140 от 18 юни 1998 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., загл. изм. - дв, бр....
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Нови актове

 • Инструкция № 2 от 14 юли 2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба "военна информация"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (дв, бр. 29 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (дв, бр. 46 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (дв, бр. 106 от 2004 г.)
 • Постановление № 211 от 21 юли 2011 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за народната просвета (дв, бр. 68 от 1999 г.)
 • Постановление № 212 от 21 юли 2011 г. за преобразуване на държавен културен институт
 • Постановление № 213 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 214 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2005/32/ео на европейския парламент и на съвета от 6 юли 2005 г. за създаван...
 • Постановление № 215 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 205 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на органите за управление, сертифициране и одит на средствата по европейския фонд за връщане и за утвърждаване на мног...
 • Постановление № 216 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, утвърдена с постановление № 91 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 40 от 2003 г.)
 • Постановление № 217 от 22 юли 2011 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални це...
 • Постановление № 218 от 22 юли 2011 г. за изменение на постановление № 88 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието (дв, бр. 37 от 2010 г.)
 • Постановление № 219 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на културата, одобрена с постановление № 140 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 73 от 1998 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Решение за избор за попълване на квотата на народното събрание във висшия съдебен съвет
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител корнелия нинова към министър-председателя на република България бойко борисов относно препоръките на европейската комисия по националната програма за реформи на България 2011 г. и ...
 • Споразумение в областта на младежката политика и спорта между държавната агенция за младежта и спорта на република България и министерството на младежта и спорта на република азербайджан (одобрено с решение № 672 от 14 септември 2006 г. на м...
 • Указ № 183 от 27.07.2011 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба