19.07.2011 г.

Бр. 55 от 19.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за българските лични документи.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Наредба за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

Променени актове

 • Договор за ползване на европейската система CLEANSEANET за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на република България и европейската агенция за морска безопасност (EMSA) ...
 • Закон за държавните такси
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за пътищата
 • Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест
 • Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
 • Задължителни правила за морските пристанища на република България
 • Наредба № 13 от 16 юли 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове
 • Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането (загл. доп....

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от кодекса за зас...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Постановление № 198 от 11 юли 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
 • Постановление № 199 от 11 юли 2011 г. за приемане на методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга
 • Поправка
 • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на република България и правителството на тунизийската република (утвърдено с решение № 633 от 9 септември 2010 г. на министерския съвет. в сила от 23 декември 2010 г.)
 • Указ № 174 от 12.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение на закона за българските лични документи
 • Указ № 175 от 06.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за екстрадицията и европейската заповед за арест
 • Указ № 176 от 06.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
 • Указ № 177 от 12.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (дв, бр. 46 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (дв, бр. 15 от 2010 г.)
 • Закон за изменение на закона за българските лични документи (дв, бр. 93 от 1998 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата (дв, бр. 26 от 2000 г.)
 • Задължителни правила за изменение и допълнение на задължителните правила за морските пристанища на република България (дв, бр. 50 от 2009 г.)
 • Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга
 • Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим