15.07.2011 г.

Бр. 54 от 15.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации.

Променени актове

 • Закон за устройството на държавния бюджет
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за марките и географските означения
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за културното наследство
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (афкос) (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.)
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз
 • Правилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
 • Наредба за допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Постановление № 192 от 7 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето, приет с постановление № 349 на министерския съвет от 2006 г. (дв., бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 193 от 7 юли 2011 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 194 от 7 юли 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с постановление № 158 на министерския съвет от 1997 г. (дв, бр. 33 от 1997 г.)
 • Постановление № 195 от 7 юли 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за нуждите на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 196 от 8 юли 2011 г. за създаване на единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност
 • Постановление № 197 от 8 юли 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 70 на министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз (дв, бр. 31 от 2010 г.)
 • Решение за преобразуване на самостоятелния частен колеж с наименование "земеделски колеж" и седалище пловдив във висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище пловдив
 • Указ № 170 от 07.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройството на държавния бюджет
 • Указ № 171 от 08.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за културното наследство
 • Закон за изменение и допълнение на закона за културното наследство (дв, бр. 19 от 2009 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройството на държавния бюджет (дв, бр. 67 от 1996 г.)