9.07.2011 г.

Бр. 52 от 8.07.2011

Най-важното

 • Решение за приемане на годишен доклад за дейността на административните съдилища, 2010 г.
 • Наредба за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 • Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2009 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Наредба № 22 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)
 • Наредба № 52 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (загл. изм. - дв, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
 • Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (...
 • Постановление № 165 от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални техниче...
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
 • Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Постановление № 307 от 27 декември 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на република България като член на световната търговска организация (сто)
 • Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн

Нови актове

 • Факултативен протокол към конвенцията на организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г. (приет с резолюция 57/199 на 57-ата сесия на общо...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (дв, бр. 54 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (дв, бр. 11 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнениE на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (дв, бр. 108 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни комп...
 • Постановление № 181 от 30 юни 2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на мярка 1 от мерките за реализация на иновационната страт...
 • Постановление № 182 от 30 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 183 от 30 юни 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн, приета с постановление № 268 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 9 от 2000 г.)
 • Постановление № 184 от 30 юни 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с постановление № 271 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 94 от 2009 г.)
 • Постановление № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на постановление № 125 на министерския съвет от 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (дв, бр. 48 от 2006 г.)
 • Решение за приемане на обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г.
 • Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г.
 • Решение за приемане на обобщен годишен доклад за дейността на висшия съдебен съвет и за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет през 2010 г.
 • Решение за приемане на обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г.
 • Решение № 8 от 29 юни 2011 г. по конституционно дело № 5 от 2011 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (дв, бр. 62 от 2005 г.)