27.07.2011 г.

Бр. 57 от 26.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Променени актове

 • Закон за собствеността
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)
 • Закон за управление на етажната собственост
 • Постановление № 72 от 3 април 2007 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на оръ...
 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи

Нови актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на ливанската република за сътрудничество в областта на туризма (одобрен с решение № 866 от 9 декември 2010 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 2...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Постановление № 203 от 15 юли 2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване на акции от държавата във връзка с консолидиране на държавното участие в търговско дружество
 • Постановление № 204 от 15 юли 2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
 • Постановление № 205 от 15 юли 2011 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Постановление № 206 от 15 юли 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
 • Постановление № 207 от 15 юли 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Постановление № 208 от 15 юли 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на религиозния туризъм, и за религиозните нужди на населението на селища без храмове
 • Постановление № 209 от 19 юли 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с постановление № 122 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 52 от 200...
 • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи
 • Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
 • Постановление № 210 от 19 юли 2011 г. за приемане на правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи
 • Решение № 10369 от 11.07.2011 г. по адм. д. № 4109/2011 г. (обн., дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Решение № 536 от 15 юли 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "марица" оризово - капитан андреево от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 KV, кабел сах...
 • Решение № 546 от 21 юли 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "хемус", участък белокопитово - каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път І-7 при...
 • Указ № 178 от 20.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма
 • Указ № 179 от 20.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа
 • Указ № 180 от 20.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост
 • Указ № 181 от 20.07.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за създаване на международна академия по противодействие на корупцията като международна организация
 • Закон за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа (дв, бр. 114 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост (дв, бр. 6 от 2009 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма (дв, бр. 16 от 2003 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението за създаване на международна академия по противодействие на корупцията като международна организация