2.07.2011 г.

Бр. 50 от 1.07.2011

Най-важното

 • Закон за допълнение на Закона за концесиите.

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 • Закон за концесиите
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република България
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи
 • Указ № 168 от 08.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
 • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
 • Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (загл. изм. - дв, бр. 23 от 2005 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (дв, бр. 15 от ...
 • Наредба № н-19 от 13 юни 2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на ...
 • Постановление № 174 от 23 юни 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи, приета с постановление № 183 на министерския съвет от 2007 г. (дв...
 • Постановление № 175 от 23 юни 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република България, приета с постановление № 77 на министерския съвет от 2002 г. (дв, б...
 • Постановление № 176 от 23 юни 2011 г. за изменение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и ...
 • Постановление № 177 от 24 юни 2011 г. за приемане на тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
 • Постановление № 178 от 24 юни 2011 г. за закриване на изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните
 • Решение № 414 от 10 юни 2011 г. за даване на съгласие за изменение на минималната работна програма и удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в б...
 • Решение № 481 от 24 юни 2011 г. за допускане на предварително изпълнение на решение № 414 на министерския съвет от 2011 г. за даване на съгласие за изменение на минималната работна програма и удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на н...
 • Решение № 482 от 27 юни 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "две могили...
 • Решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Указ № 149 от 22.06.2011 г. за изменение на приложението към т. 1 от указ № 168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи ви...
 • Указ № 150 от 22.06.2011 г. за освобождаване на комодор румен георгиев николов от длъжността заместник-началник на военноморските сили и назначаване на комодор румен георгиев николов на длъжността заместник-командир на военноморските сили
 • Указ № 151 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал крум георгиев александров от длъжността заместник-началник на щаба по осигуряването и поддръжката
 • Указ № 152 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал андрей илиев боцев от длъжността заместник-началник на сухопътните войски и назначаване на бригаден генерал андрей илиев боцев на длъжността началник на щаба на сухопътните войски
 • Указ № 153 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал васил кирилов димитров от длъжността началник на щаба на съвместното оперативно командване и назначаване на бригаден генерал васил кирилов димитров на длъжността началник на щаба на съвме...
 • Указ № 154 от 22.06.2011 г. за освобождаване на генерал-майор стефан стефанов василев от длъжността началник на сухопътните войски и назначаване на генерал-майор стефан стефанов василев на длъжността командир на сухопътните войски
 • Указ № 155 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал нейко ненов ненов от длъжността първи заместник-началник на сухопътните войски и назначаване на бригаден генерал нейко ненов ненов на длъжността заместник-командир на сухопътните войски
 • Указ № 156 от 22.06.2011 г. за освобождаване на контраадмирал пламен иванов манушев от длъжността началник на военноморските сили и назначаване на контраадмирал пламен иванов манушев на длъжността командир на военноморските сили
 • Указ № 157 от 22.06.2011 г. за освобождаване на генерал-лейтенант атанас николов самандов от длъжността командващ на съвместното оперативно командване и назначаване на генерал-лейтенант атанас николов самандов на длъжността командващ на съвместното ком...
 • Указ № 158 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал марин панайотов начев от длъжността директор на дирекция "подготовка и използване на войските и силите" и назначаване на бригаден генерал марин панайотов начев на длъжността директор на д...
 • Указ № 159 от 22.06.2011 г. за освобождаване на генерал-майор константин веселинов попов от длъжността началник на военновъздушните сили и назначаване на генерал-майор константин веселинов попов на длъжността командир на военновъздушните сили
 • Указ № 160 от 22.06.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал румен георгиев радев от длъжността заместник-началник на военновъздушните сили и назначаване на бригаден генерал румен георгиев радев на длъжността заместник-командир на военновъздушните ...
 • Указ № 161 от 22.06.2011 г. за освобождаване на контраадмирал валентин любомиров гагашев от длъжността заместник-командващ на съвместното оперативно командване и назначаване на контраадмирал валентин любомиров гагашев на длъжността заместник-командващ ...
 • Указ № 165 от 24.06.2011 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за концесиите
 • Закон за допълнение на закона за концесиите (дв, бр. 36 от 2006 г.)
 • Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
 • Приложения към решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.