18.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

Нови актове

 • Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба за допълнение на наредба № н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение № 748 от 7 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "диканите", участък "вакарелец", разп...
 • Указ № 210 от 12.10.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване
 • Указ № 211 от 12.10.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни
 • Указ № 212 от 12.10.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на допълнителното споразумение, изменящо договора между правителството на република България и правителството на република ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Закон за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване (дв, бр. 94 от 1972 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни (дв, бр. 1 от 2002 г.)
 • Закон за ратифициране на допълнителното споразумение, изменящо договора между правителството на република България и правителството на република ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на у...