28.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
 • Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на б...

Нови актове

 • Договор между република България и република беларус за екстрадиция (ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 февруари 2011 г. - дв, бр. 18 от 2011 г. в сила от 7 октомври 2011 г.)
 • Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • Постановление № 291 от 20 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на о...
 • Постановление № 290 от 20 октомври 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на до...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Решение № 758 от 19 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "шишманци - участък 2", разположено в землището на с....
 • Решение № 759 от 19 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "дядово - биндер", разположено в землището на с. дядо...
 • Решение № 760 от 19 октомври 2011 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от н...
 • Тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати