14.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по адм. д. № 14072/2010 г. (обн., дв, бр. 17 от 2011 г., попр., дв, бр. 80 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на с...
 • Закон за българския червен кръст
 • Закон за водите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Закон за защита при бедствия
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели на изпитни...
 • Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г.)
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти

Нови актове

 • Инструкция за отменяне на инструкция № и-10 от 2009 г. за организацията на работата в служба "военна полиция" по постъпили съобщения и сигнали (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Инструкция за отменяне на инструкция № и-3 от 2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях ...
 • Инструкция за отменяне на инструкция № 7 от 2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба "военна полиция" в структурите на служба "военна информация" (дв, бр. 89 от 2010 г.)
 • Инструкция за отменяне на инструкция № и-8 от 2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба "военна полиция" (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Инструкция за отменяне на инструкция № и-9 от 2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация в служба "военна полиция" (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (дв, бр. 97 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (дв, бр. 37 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мп...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (дв, бр. ...
 • Наредба за отменяне на наредба № н-10 от 2005 г. за условията и реда за експлоатация и достъп до информационните фондове на служба "военна полиция" (дв, бр. 44 от 2005 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № н-21 от 2009 г. за условията и реда за охрана и/или контрол на охраната от служба "военна полиция" (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № н-22 от 2009 г. за условията и реда за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на служба "военна полиция" (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № н-23 от 2009 г. за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни от служба "военна полиция" (дв, бр. 76 от 2009 г.)
 • Постановление № 275 от 6 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към...
 • Постановление № 276 от 6 октомври 2011 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 277 от 6 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 278 от 7 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 65 на министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и бла...
 • Поправка
 • Указ № 209 от 12.10.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита при бедствия
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита при бедствия (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 • Решение № 9 от 4 октомври 2011 г. по конституционно дело № 7 от 2011 г.
 • Решение № 12279 от 03.10.2011 г. по адм. д. № 14072/2010 г. (обн., дв, бр. 80 от 2011 г.)
 • Решение № 5805 от 27.04.2011 г. по адм. д. № 16398/2010 г. (обн., дв, бр. 80 от 2011 г.)