11.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология" (дв, бр. 11 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (дв, бр. 10 от 1999 г.)
 • Решение за дейността на народното събрание през месец октомври 2011 г.
 • Решение № 735 от 3 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "команското", разположено в землището на с. микре, общ...
 • Решение № 736 от 3 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "зидина", разположено в землището на с. средно ...
 • Решение № 737 от 3 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "габъра-север", разположено в землището на с...
 • Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
 • Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Инструкция № рд-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи