25.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 • Постановление № 231 от 20 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "административен капацитет", съфинансирана от европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 90 от 9 май 2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата
 • Постановление № 207 от 15 юли 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2000 г., загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., загл. изм. - дв, бр. 93 от 2009 г., в сила о...

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.(д...
 • Постановление № 280 от 17 октомври 2011 г. за преобразуване на културен институт
 • Постановление № 281 от 17 октомври 2011 г. за изменение на постановление № 207 на министерския съвет от 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г. (д...
 • Постановление № 282 от 17 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 231 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "административен капацитет", съфинансирана о...
 • Постановление № 283 от 17 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по лекарствата, приет с постановление № 169 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 52 от 2009 г.)
 • Постановление № 284 от 17 октомври 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за подземните богатства
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за подземните богатства
 • Постановление № 285 от 17 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси, приета с постановление № 118 на министерск...
 • Постановление № 286 от 18 октомври 2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации
 • Постановление № 287 от 19 октомври 2011 г. за допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 288 от 20 октомври 2011 г. за изменение на постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 289 от 20 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с постановление № 271 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 94 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 20 от 2001 г.)
 • Решение № 755 от 17 октомври 2011 г. за обявяване на населеното място село крън, община казанлък, област стара загора, за град
 • Указ № 213 от 12.10.2011 г. за награждаване на силви вартан с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 214 от 12.10.2011 г. за награждаване на проф. д-р анелия димитрова клисарова с орден "св. св. кирил и методий" първа степен