21.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Закон за митниците
 • Закон за адвокатурата
 • Закон за частните съдебни изпълнители
 • Закон за правната помощ
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
 • Закон за съдебната власт
 • Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (дв, бр. 35 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (дв, бр. 41 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на циви...
 • Постановление № 279 от 13 октомври 2011 г. за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Решение № 750 от 14 октомври 2011 г. за приемане на план за управление на природен парк "врачански балкан"
 • Указ № 216 от 17.10.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда
 • Указ № 217 от 17.10.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за митниците
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за митниците (дв, бр. 15 от 1998 г.)