4.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за хазарта
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
 • Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
 • Кодекс за застраховането
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за електронната търговия
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Устройствен правилник на министерството на културата
 • Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Устройствен правилник на министерството на образованието, младежта и науката
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Нови актове

 • няма