24.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • КТ (Кодекс на труда - 24.01.2012)
 • Кодекс за Социално Осигуряване (КСО - 24.01.2012) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Правилник за прилагане на ЗАДС (Закона за Акцизите и Данъчните Складове)
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз

Нови актове

 • Национална статистическа програма за 2012 година
 • Инструкция № Із-33 от 11 януари 2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
 • Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба № н-2 от 12 януари 2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 6 от 18 януари 2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна камп...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 • Решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на сметната палата за 2009 и 2010 г.
 • Решение за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на република България
 • Решение № 23 от 13 януари 2012 г. за приемане на отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт за 2011 г. и приемане на национална статистическа програма за 2012 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение № 39 от 19 януари 2012 г. за оттегляне на решение № 427 на министерския съвет от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в пло...
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 17 от 23.01.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда
 • Указ № 5 от 16.01.2012 г. за освобождаване на контраадмирал николай иванов николов от длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)