3.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

  • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
  • Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
  • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

Нови актове

  • Тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (дв, бр. 107 от 2004 г.)
  • Наредба № н-3 от 28 ноември 2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите
  • Постановление № 375 от 30 декември 2011 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните
  • Постановление № 376 от 30 декември 2011 г. за приемане на наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVII на регламент (ео) № 1907/...
  • Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (ео) № 1907/2006 (REACH)
  • Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето