20.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)
 • Наредба № н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.)
 • Наредба № I-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността (дв, бр. 75 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № I-1 от 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 84 от 2008 г.)
 • Постановление № 2 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия, приета с постановление № 104 на министерския съвет от 2004 г....
 • Постановление № 4 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 1 от 2009 г.)
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 - 30.06.2011 г. Решение по годишния отчет за дейността на националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
 • Решение за приемане на годишни доклади на комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по закона за електронните съобщения и по закона за пощенските услуги
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства(утвърдено с решение № 864 от 1 декември 2011 г. ...
 • Указ № 10 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство априлци, община пазарджик, област пазарджик Указ № 11 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на община кнежа, област плевен
 • Указ № 6 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство бъркачево, община бяла слатина, област враца
 • Указ № 7 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство баланово, община дупница, област кюстендил
 • Указ № 8 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство коняво, община кюстендил, област кюстендил
 • Указ № 9 от 16.01.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство кръстава, община велинград, област пазарджик
 • Постановление № 3 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от европейския съюз, приета с постановление № 285 на министерския съвет от 2...