27.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба за реда за използване на документите от националния архивен фонд
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 • Постановление № 9 от 28 януари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на държавна агенция "архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от държавна агенция "архиви", по закона за националния архивен фонд
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Наредба № 1 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на транспортна техника"
 • Постановление № 10 от 20 януари 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по договора за лиценз между австралийския съюз, представляван от департамента по здрав...
 • Постановление № 7 от 18 януари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 8 от 18 януари 2012 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Постановление № 9 от 20 януари 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 110 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет (дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Решение № 1577-нс от 23 януари 2012 г.
 • Решение № 1578-нс от 23 януари 2012 г.
 • Решение № 38 от 18 януари 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "изместване на съществуващ път ІІІ - 868 девин - михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) к...
 • Решение № 40 от 20 януари 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "дионисо - 2", община мездра, област враца
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република индия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината (одобрено с решение № 445 от 9 юли 2008 г. на министерския съвет. в сила от 28 ноември ...
 • Наредба № 2 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на подемно-транспортна техника"
 • Наредба № Із-9 от 9 януари 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 3 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на железопътна техника"