10.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

  • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
  • Заемно споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 април 2010 г. - дв, бр. 32 от ...
  • Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
  • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Нови актове

  • Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2012 г.
  • Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2012 г.
  • Изменение на заемното споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г. (ратифицирано със закон, ...
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (дв, бр. 15 от 2010 г.)
  • Постановление № 377 от 30 декември 2011 г. за изменение на тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с постановление № 177 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 50 от 2011 г.)
  • Решение № 966 от 30 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кавернозни варовици, от находище "свети георги", участък "изток" и у...